V. Tatlin:

Monument to the Third International, modelLissitsky Vesnin Brothers Melnikov P. Eisenman

D. Libeskind
B.Tschumi